Onderstaand vindt de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze reizen. De tekst is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. ANVR, SGR en Calamiteitenfonds
 2. Boekingsinformatie
 3. Reisvoorwaarden NBBS Reizen
 4. Reisbenodigdheden
 5. Vluchtinformatie
 6. Op reis
 7. Accommodatie
 8. Ter plaatse
 9. Belangrijke wetenswaardigheden
 10. Programma en prijzen

 

1. ANVR, SGR EN CALAMITEITENFONDS

NBBS Reizen is onderdeel van Travel Trend B.V. en is aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

 

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Travel Trend (KvK 64453871) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochure en op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in onze brochure en op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Travel Trend (KvK 64453871) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in onze brochure en op deze website gepubliceerde gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

Travel Trend (KvK 29043874) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor boekingen gemaakt vanaf 1 februari 2021 bedraagt de bijdrage aan het Calamiteitenfonds € 5 per persoon. Indien u meer dan één arrangement in onze brochure en op deze website boekt, betaalt u slechts eenmalig deze bijdrage.

 

2. BOEKINGSINFORMATIE

Onderstaand is een aantal belangrijke artikelen uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden 2021 weergegeven.

 

Herroeping door de consument (artikel 1)

1.3. “Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.”

 

Informatie door de reiziger (artikel 3)

3.4 “Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.”

 

Herroeping door de reisorganisator (artikel 4)

4.4 “Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.”

 

Kennelijke fouten (artikel 4)

4.6 “Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.”

 

Wijzigingen door de reisorganisator (artikel 5)

5.1 “De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.”

5.4 “De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

 • verhoging van de kostprijs van brandstof of;
 • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
 • verhoging van belastingen of;
 • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden
  met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.”

5.6 “In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.”

 

Indeplaatsstelling (artikel 8)

8.1.1. “Je kunt de organisator verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
 • Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de  organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
 • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.”

 

3. REISVOORWAARDEN NBBS REIZEN

De navolgende bepalingen zijn door NBBS Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

 

Stel uw eigen reis samen

NBBS Reizen biedt u de mogelijkheid om uw eigen reis samen te stellen door reiscomponenten te combineren. Daarnaast is het bij veel rondreizen toegestaan om in elke plaats op de route langer te verblijven. Voor het samenstellen van uw reis of het verwerken van afwijkingen op de gepubliceerde rondreizen berekenen wij € 40,- administratiekosten. Enkele voorbeelden:

 • Een combinatie van een retourvlucht, hotelovernachtingen en/of autohuur.
 • Een combinatie van een retourvlucht en bouwstenen.
 • Een combinatie van een rondreis en bouwste(e)n(en).
 • Een rondreis waaraan extra nachten (uit de brochure en/of website of uit ons additionele aanbod) zijn toegevoegd.
 • Een rondreis met een onderbreking, bv. voor familiebezoek.
 • Een rondreis, bouwstenen, auto-, camper-, of motorhuur of overnachtingen exclusief intercontinentale vluchten.

 

Reiscomponenten die niet op de website staan

Ontvangt u graag vrijblijvend een offerte op maat, geheel of grotendeels gebaseerd op reiscomponenten die niet op de website staan? Neemt u dan via uw reisbureau contact met ons op. NBBS Reizen beschikt over een netwerk van agenten over de hele wereld; wij zorgen voor een programma dat is afgestemd op uw ideeën en budget. Enkele voorbeelden:

 • Een autorondreis langs een zelf bedachte route.
 • Een rondreis langs een zelf bedachte route, met privé-chauffeur en gids.
 • Een bijzondere familie- of vriendenreis, bv. een safari of rondreis met uw eigen gezelschap.

 

Boekingen vanaf vijf personen

Bestaat uw gezelschap uit meer dan vier personen, dan wordt in bovenstaande situaties voor de vijfde en volgende personen € 15,- p.p. in rekening gebracht.

 

Voorboekingen

Het is mogelijk om boekingen bij ons onder te brengen voor vertrekdata die buiten het seizoen van de betreffende brochure vallen (zgn. voorboekingen). Voordat de brochure van het betreffende seizoen wordt gedistribueerd en/of het aanbod op de website wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons een prijsopgave. Voor het administratief verwerken van deze voorboekingen berekenen wij € 40,-. Indien een definitieve boeking tot stand komt, worden deze kosten op de factuur in mindering gebracht.

 

Naam in vliegticket

De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. NBBS Reizen is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw uitgeven van vliegtickets.

 

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst met NBBS Reizen dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum in het bezit zijn van NBBS Reizen. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt NBBS Reizen de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. NBBS Reizen behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, brengt NBBS Reizen naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

In aanvulling op het bovenstaande kunnen op sommige reisonderdelen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, die tot bijkomende annuleringskosten leiden. Dit geldt voor bepaalde rondreizen, cruises, auto-, camper en motorhuur, trouwarrangementen, specifieke verblijfsaccommodaties en reeds uitgegeven vliegtickets. Deze annuleringskosten kunnen oplopen tot 100%. Afwijkende annuleringsvoorwaarden staan op de website vermeld bij het betreffende aanbod en/of in uw offerte en factuur.

 

Minimum deelname

Bij sommige reizen geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal staat bij de betreffende reis vermeld, evenals de datum waarop de opzegging door de reisorganisator uiterlijk gedaan moet zijn.

 

Kindertarieven

Kinderen komen voor eventuele korting in aanmerking wanneer zij reizen met twee volbetalende volwassenen. In sommige gevallen logeren kinderen tot 12 jaar (in enkele hotels zelfs tot 16 of 18 jaar) gratis bij de ouders op de kamer als van de aanwezige bedden gebruik wordt gemaakt. Voor bijplaatsing van een extra bed en maaltijden zal veelal moeten worden bijbetaald. De leeftijd op de dag van aankomst in het hotel is bepalend voor het tarief.

 

Feestdagen

Per land staat op de website onder ‘Reisinformatie’ een aantal nationale feestdagen vermeld. Op de meeste hiervan zijn kantoren, musea en winkels gesloten. In sommige gevallen leidt de viering tot een run op hotels, treinen en bussen. Houd hier rekening mee als u uw reisschema samenstelt.

 

Privé-rondreizen of rondreizen met internationaal gezelschap

Een aantal rondreizen in de brochures en/of de website wordt aangeboden op basis van ‘Seat In Coach’. Dit houdt in dat u met een internationaal gezelschap reist. Indien uw rondreis uit een aantal losse onderdelen is opgebouwd, kan het voorkomen dat het reisgezelschap per touronderdeel varieert. Eveneens wordt een aantal rondreizen aangeboden op privé-basis. U reist dan met een door uzelf samengesteld gezelschap in een privé-vervoermiddel (auto of minibus). Tijdens de privé-rondreizen of arrangementen kan deels gebruik worden gemaakt van openbare vervoermiddelen (bijv. treinen of boten). Dit gebeurt over het algemeen in groepsverband. Ook transfers naar jungle-lodges en excursies vanuit deze lodges worden meestal in groepsverband uitgevoerd.

 

4. REISBENODIGDHEDEN

Onderstaand vindt u belangrijke informatie over reisdocumenten, gezondheidsvoorschriften en financiële zaken.

 

Reisdocumenten

Het boekingskantoor zal voorafgaand aan of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. U moet er echter zelf voor zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten. Voor alle in dit programma genoemde reizen is tenminste een geldig paspoort vereist. In elk paspoort mag maximaal één persoon vermeld staan. Dat houdt in dat kinderen over een eigen paspoort dienen te beschikken. Tevens bent u verplicht persoonsgegevens aan de luchtvaartmaatschappij door te geven.

Voor sommige bestemmingen zijn tevens visum- en toeristenkaartbepalingen van toepassing. Hiervoor verwijzen wij u naar de ‘Reisinformatie’ bij de betreffende bestemming. Voor reizen met een tussenlanding of een eindbestemming in de Verenigde Staten dient u via ESTA toestemming te verkrijgen om de Verenigde Staten zonder visum te bezoeken.

Zonder de juiste en geldige reispapieren wordt u door de desbetreffende immigratiediensten absoluut geweigerd. Voor passagiers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Uw reisadviseur kan u hierover informeren. Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat u bij vertrek niet over de noodzakelijke reisdocumenten beschikt, zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

Reisbescheiden

Ongeveer 10 dagen voor vertrek ontvangt u via uw boekingskantoor uw reisbescheiden met (afhankelijk van wat u heeft geboekt) uw vliegtickets, vouchers en praktische reisinformatie over uw bestemming. Indien u vijf dagen vóór vertrek nog geen bericht heeft ontvangen betreffende uw reisbescheiden, dan dient u per omgaande contact op te nemen met uw boekingskantoor.

 

Verzekeringen

Wij adviseren u om een goede reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het boekingskantoor zal u gaarne informatie over verzekeringen verstrekken.

 

Gezondheidsvoorschriften

Voor de in dit programma aangeboden bestemmingen gelden adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Wijzigingen met betrekking tot medische voorschriften komen zeer regelmatig voor. Voor informatie verwijzen wij u naar uw huisarts, GGD of het Landelijk Coördinatie Centrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).

 

Vreemde valuta

In de meeste landen kunt u met uw bankpas geld opnemen bij een geldautomaat (ATM). Om te pinnen dient er op uw bankpas het Maestro logo te staan. Op de website www.mastercard.com (ATM locator) kunt u nagaan in welke landen/steden u ATM-machines kunt vinden. U dient ook voldoende contant geld mee te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiepagina’s van de desbetreffende bestemmingen.

 

Creditcard

Een creditcard is een gemakkelijk betaalmiddel. Soms is een creditcard met daarbij behorende pincode zelfs vereist, bijvoorbeeld bij het betalen van borgsommen voor auto- en camperhuur en voor deposito’s in de hotels voor de eventueel door u te gebruiken extra’s. Indien u nog niet in het bezit bent van een creditcard en van plan bent er een te bestellen, dient u rekening te houden met de aanvraagtermijn.

 

5. VLUCHTINFORMATIE

Indien u de vliegreis ook bij ons heeft geboekt, is het belangrijk om onderstaande informatie over luchtvaartmaatschappijen te lezen.

 

Luchtvaartmaatschappijen

Bij NBBS Reizen zijn wij van mening dat de vluchten naar en van uw bestemming wat betreft service en comfort aan hoge eisen moeten voldoen. Tenslotte vormt de vliegreis een belangrijk onderdeel van uw vakantie. NBBS Reizen werkt voor haar rondreizen derhalve uitsluitend met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen die tegen een redelijke prijs de meest directe route naar de eindbestemming vliegen. U kunt indien gewenst ook met andere luchtvaartmaatschappijen reizen, waarmee het aantal vertrekdata en de flexibiliteit van de verblijfsduur nog groter wordt. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag.

Door verregaande samenwerking tussen diverse luchtvaartmaatschappijen worden steeds meer vluchten onder een gezamenlijk vluchtnummer uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een KLM-vlucht door Air France worden uitgevoerd, of door een andere maatschappij uit de Sky Team alliantie van KLM. De service en kwaliteit zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd; toch kunnen onderlinge verschillen niet worden uitgesloten.

 

Let op het KLM-‘oor’

U wilt genieten van een welverdiende vakantie, dus let u op de details. Zoals het KLM-‘oor’ dat u in de bovenhoek van de pagina’s in de kleurengids aantreft. Aan dit ‘oor’ kunt u zien dat KLM en/of haar partners de vlucht van de reis op deze pagina uitvoert. Het KLM-‘oor’ is de beste garantie voor een heerlijk ontspannen start van uw vakantie.

 

Vliegtarieven

Onze medewerkers kunnen u op elk gewenst moment actuele informatie verstrekken over tarieven, routes en combinatiemogelijkheden van de diverse luchtvaartmaatschappijen. Ook als alternatief op onze gepubliceerde routes.

 

Binnenlandse vluchten (en air passes)

Indien u naast intercontinentale vluchten binnenlandse vluchten in uw reisschema opneemt, biedt een aantal luchtvaartmaatschappijen in combinatie met een bij hen geboekte intercontinentale vlucht bijzonder aantrekkelijke tarieven of kortingen op binnenlandse vluchten. Daarnaast is op sommige bestemmingen (bv. in Zuid-Amerika) een air pass een goede uitkomst voor binnenlandse vluchten. Onze medewerkers informeren u graag.

 

Voorkeur zitplaats en speciale dieetwensen

Geeft u er de voorkeur aan om bij het raam te zitten, of zit u liever aan het gangpad? Wilt u een speciaal dieet tijdens de vlucht? U kunt uw wensen bij reservering kenbaar maken. Stoelreserveringen zijn echter altijd onder voorbehoud, omdat luchtvaartmaatschappijen te allen tijde het recht hebben om stoelreserveringen te wijzigen. Travel Trend kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Niet roken

Wij maken u erop attent dat er tijdens de vluchten niet gerookt mag worden.

 

Reizen in stijl: Business Class en First Class

De beschreven rondreizen zijn gebaseerd op vluchten in de toeristenklasse (Economy Class). Tegen betaling van een toeslag kunt u echter ook in de Business Class of First Class reizen. Deze klasses bieden voordelen die het reizen veraangenamen, met name op lange afstanden: bredere stoelen die bovendien verstelbaar zijn tot slaapstand, meer beenruimte, een privé-videoscherm en extra aandacht voor de maaltijden. Daarnaast hoeft u slechts één tot anderhalf uur voor vertrek in te checken, mag u meer bagage meenemen en heeft u op de meeste luchthavens toegang tot een speciale lounge, waar u in alle rust en onder het genot van een (gratis) drankje en versnaperingen kunt wachten op het vertrek van uw vlucht. Deze voordelen dragen ertoe bij dat u uitgerust op uw bestemming aankomt, waardoor u optimaal van uw vakantie kunt genieten en na thuiskomst minder kans hebt op een hinderlijke jetlag.

 

Bagage

Afhankelijk van de bestemming of luchtvaartmaatschappij kan het totaalgewicht en het aantal toegestane bagagestukken verschillen. Op uw ticket of in de bijgevoegde voorwaarden kunt u terugvinden wat het toegestane aantal koffers en totaalgewicht is. Wij adviseren u om voor vertrek de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen of uw reisadviseur om advies te vragen. Ongeacht de klasse waarin u vliegt, kunt u per persoon één stuk handbagage meenemen. Het maximale gewicht is veelal 8 kg, maar varieert per luchtvaartmaatschappij. De handbagage dient onder de stoel of in de bagagebakken boven de stoelen te worden geplaatst. De controle op de aantallen en de afmetingen van de handbagage wordt steeds meer aangescherpt. Het teveel aan handbagage wordt vaak bij de gate ingenomen en indien mogelijk nog op dezelfde vlucht in het bagageruim vervoerd. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Beperk uw handbagage derhalve zoveel als mogelijk.

Bij een aantal arrangementen wordt er met kleinere toestellen gevlogen, waarbij een maximum totaalgewicht van 9-15 kg geldt (het exacte maximum gewicht staat bij de betreffende reis vermeld). Wij raden u aan voor deze bestemmingen een sterke reistas of rugzak mee te nemen, waarin u de benodigde bagage kunt vervoeren. Koffers zijn op deze vluchten meestal niet toegestaan. De overige bagage kunt u in de meeste gevallen in het hotel of bij onze plaatselijke vertegenwoordiger achterlaten.

 

6. OP REIS

Informatie over vertrek op Schiphol en de reis naar de luchthaven.

 

Melden op de luchthaven

In verband met strenge veiligheidscontroles raden wij u aan uiterlijk 3 uur vóór vertrek van uw vlucht op Schiphol aanwezig te zijn. Op de buitenlandse luchthavens dient u eveneens voor internationale vluchten 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn.

 

Vertrekinformatie

Inlichtingen omtrent uw vlucht worden verstrekt op Teletekst pagina’s 759-763 en door Schiphol inlichtingen telefoon: 0900 0141 (€ 0,40 per minuut). Omtrent het openbaar vervoer naar Schiphol kunt u contact opnemen met OV-reisinformatie telefoon: 0900 9292 (€ 0,70 per minuut). Ook op internet staat uitgebreide informatie: www.schiphol.nl en www.ns.nl.

 

Vertrektijden

In uw vliegticket staan de vertrektijden vermeld. Controleer uw reisbescheiden dus goed op datum en tijd. Luchtvaartmaatschappijen en daardoor ook reisorganisaties zijn bij de planning van vertrektijden geheel afhankelijk van indelingen door de verschillende luchtverkeersleidingen. Te allen tijde kunnen ook op de dag van vertrek vanuit Nederland of bij de terugreis vanuit het buitenland nog wijzigingen worden aangebracht (vluchtschema, type toestel etc.). Wij raden u ten zeerste aan om voor vertrek de actuele vertrektijd van uw vlucht te controleren.

 

Vertragingen

Bij het in ontvangst nemen van de vliegtickets accepteert u de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. In geval een vertraging van uw vlucht optreedt, accepteert NBBS Reizen geen aansprakelijkheid voor deze vertraging, noch voor het eventueel missen van de aansluiting op andere vluchten of op een rondreis. Uiteraard zullen wij u in deze situatie zo goed mogelijk bijstaan. De gemaakte kosten zijn echter voor eigen rekening.

 

7. ACCOMMODATIE

Informatie over hotels en andere vormen van accommodatie, inbegrepen maaltijden etc.

 

Klasse-aanduiding hotels

In de brochures en op de website treft u achter de namen van de verschillende accommodaties een klasse-aanduiding aan. Dit is een eigen aanduiding van NBBS Reizen. De klasse-aanduiding geeft u een idee tot welke categorie het door u gekozen hotel behoort. Bij de omschrijvingen wordt in het algemeen de volgende indeling gehanteerd:

 • Deluxe
 • Eerste klasse
 • Middenklasse
 • Toeristenklasse

 

Hotelverzorging

Op onze website staan bij de dagprogramma’s van de rondreizen afkortingen vermeld. Onderstaand geven wij de verklaringen hiervoor:

 • O = Ontbijt*
 • L = Lunch
 • PL = Picknick lunch
 • LP = Lunchpakket
 • D = Diner

* Continentaal ontbijt bestaat uit brood, beleg, jam, koffie en thee. Bij Amerikaans- of buffetontbijt wordt veelal tevens een eiergerecht, fruit en/of jus d’orange geserveerd.

In de prijstabellen worden de volgende afkortingen gebruikt:

 • L = logies: u verblijft in een kamer/appartement/villa met de aangegeven faciliteiten zonder maaltijden.
 • LO = logies/ontbijt: u verblijft in een kamer met de aangegeven faciliteiten van de overnachting op de aankomstdag t/m ontbijt op de vertrekdag. Sommige hotels (voornamelijk in de USA) bieden gratis ontbijt als extra service : L(O). Houdt u er rekening mee dat deze service te allen tijde gewijzigd of gestaakt kan worden, ook zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht.
 • HP = halfpension: u verblijft in een kamer met de aangegeven faciliteiten van diner op de aankomstdag t/m ontbijt op de vertrekdag.
 • VP = volpension: u verblijft in een kamer met de aangegeven faciliteiten van diner op de aankomstdag t/m lunch op de vertrekdag.
 • VI = volledig inclusief: u verblijft in een kamer met de aangegeven faciliteiten van diner op de aankomstdag t/m lunch op de vertrekdag. In wildparken in Afrika zijn tevens (meestal) twee game-drives inbegrepen.
 • AI = All Inclusive: u verblijft in een kamer met de aangegeven faciliteiten op basis van het All Inclusive concept, van diner op de aankomstdag t/m lunch op de vertrekdag. Bij een aantal hotels eindigt de All Inclusive echter al na het ontbijt op de vertrekdag. Bij de beschrijving van het desbetreffende hotel staat vermeld welke faciliteiten verder bij de prijs zijn inbegrepen. 

N.B. De inbegrepen maaltijden gebruikt u veelal in de hoofdrestaurants; voor à la carte maaltijden geldt vaak een toeslag, die u ter plaatse betaalt. Niet genoten maaltijden worden niet gerestitueerd. Maaltijden besteld via roomservice zijn niet inbegrepen.

 

Faciliteiten hotels

De hotels behouden zich het recht voor om enkele in de beschrijvingen genoemde voorzieningen tijdelijk te sluiten. Ditzelfde geldt voor entertainment: bij onvoldoende belangstelling en in het laagseizoen kan de hoteldirectie besluiten dat het entertainmentprogramma geen doorgang vindt. NBBS Reizen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Niet alle in de hotelbeschrijvingen genoemde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld watersporten, zijn gratis.

 

Roken/niet roken

Steeds meer hotels bieden bij de incheck een keuze uit roken of niet-roken kamers. U kunt een verzoek hiervoor als preferentie indienen bij reservering. In veel faciliteiten als restaurants en bars mag nog maar in een beperkt gedeelte (of soms helemaal niet) gerookt worden.

 

Kamerindeling

Op deze website worden tevens prijzen genoemd voor drie- of vierpersoonskamers. Hierbij is uitgegaan van standaardkamers die over het algemeen beschikken over één kingsize bed of twee tweepersoonsbedden. Deze kamers zijn geschikt voor één tot vier personen, waarbij de tarieven zijn gebaseerd op de bestaande beddensituatie. Veelal wordt bij driepersoonskamers uitgegaan van tweepersoonskamers waar een extra bed wordt bijgeplaatst. Het derde bed kan een roll-away, een stretcher, een sofabed of een eenpersoonsbed zijn. Houdt u er rekening mee dat daardoor de beschikbare ruimte beperkter wordt. Bij reservering kunt u uw voorkeur voor een kamer met twee eenpersoonsbedden of één tweepersoonsbed doorgeven. Indien niet vermeld, zijn prijzen voor driepersoonskamers op aanvraag beschikbaar.

 

Minimum check in leeftijd

Onder de 18 jaar en in sommige staten in de USA zelfs 21 jaar, is het niet toegestaan om zonder begeleiding van een volwassene van 21 jaar of ouder in te checken in een hotel, of alleen te verblijven in een hotelkamer.

 

In- en uitchecken

Over het algemeen kunt u op de dag van aankomst uw kamer tussen 14.00 en 15.00 uur betrekken. Indien u ’s morgens vroeg arriveert kan het derhalve voorkomen dat de voor u gereserveerde kamer nog niet gereed is. Over het algemeen dient u op de dag van vertrek uw kamer tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. In sommige gevallen is het hotel bereid om tegen bijbetaling de kamer langer ter beschikking te stellen. Dagkamers zijn doorgaans tot 18.00 uur beschikbaar.

 

Hotels tijdens rondreizen

De hotels tijdens rondreizen zijn van goede kwaliteit en voldoen aan internationale maatstaven. Omdat er in een aantal gevallen geen keuze mogelijk is, kan het voorkomen dat u wordt geconfronteerd met eenvoudiger accommodatie. Ook kan de accommodatie in natuurgebieden of nationale parken soms wat eenvoudiger zijn. De persoonlijke en gemoedelijke sfeer die in dit soort accommodaties heerst, zal u echter enig gebrek aan comfort snel doen vergeten.

 

Fotomateriaal accommodatie

De bij de accommodatie afgedrukte foto’s geven uitsluitend een idee van de betreffende accommodatie. Het kan zijn dat de ter plaatse verkregen accommodatie duidelijk afwijkt van de foto in de brochure en/of de website, aangezien niet iedere hotelkamer, appartement, lodge of villa hetzelfde is.

 

8. TER PLAATSE

Informatie over de lokale vertegenwoordiging van NBBS Reizen, inclusief gegevens over het melden van eventuele tekortkomingen per plaatse.

 

Andere cultuur

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in voor- en naseizoen.

 

Plaatselijke agent

Wanneer u een transfer heeft geboekt, wordt u bij aankomst op de luchthaven opgevangen door onze Engelssprekende vertegenwoordig(st)er. Op enkele bestemmingen spreken deze vertegenwoordig(st)ers Nederlands. Indien dit het geval is, vindt u deze informatie bij de prijstabellen van de betreffende bestemming. De vertegenwoordig(st)er brengt u naar uw hotel en verstrekt u de nodige informatie. Bij uw reisbescheiden treft u tevens de adresgegevens van onze agent aan. Voor assistentie ter plaatse kunt u gebruik maken van de diensten van onze lokale agent.

 

Excursies tijdens de rondreis

De meeste excursies zijn bij de rondreizen inbegrepen. In een aantal gevallen worden ook facultatieve excursies aangeboden, die u bij de reisleiding kunt boeken en betalen. Prijzen kunnen afwijken van lokaal aangeboden excursies. Travel Trend, noch de reisleiding kan aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze excursies.

 

Lokale excursies

Op vrijwel alle bestemmingen heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan lokale excursies. Deze excursies kunnen ter plaatse geboekt worden bij onze lokale agent. De excursies worden uitgevoerd door lokale agenten en vallen niet onder de verantwoording van NBBS Reizen.

 

Afstanden bij autorondreizen

Bij autorondreizen wordt op de website het aantal kilometers vermeld dat u dagelijks aflegt. Dit is de afstand tussen uw begin- en eindbestemming van die dag en geldt ter indicatie. Bent u van plan om onderweg bezienswaardigheden te bezoeken, houdt u dan rekening met extra reistijd.

 

Fooien

In veel landen bepalen fooien een belangrijk deel van het inkomen van lokale gidsen, hotelpersoneel, restaurantpersoneel, enz. Hoewel vrijblijvend, worden deze bij goede service dus zeer op prijs gesteld. Op de Reisinformatie pagina’s vindt u een indicatie van de bedragen die in elk land aan fooien voor de gids worden geadviseerd. Het al dan niet geven van fooi alsmede de hoogte daarvan, wordt uiteindelijk door uzelf bepaald en is volledig vrijwillig.

 

Fouten, onvolkomenheden en/of klachten tijdens de reis

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener (bv. hotelreceptie, dutymanager, autoverhuurbedrijf of lokale agent) opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming ter plaatse door de dienstverlener niet naar tevredenheid wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze direct worden gemeld bij NBBS Reizen in Nederland. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en NBBS Reizen in Nederland dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan eventueel recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

 

Niet gebruikte segmenten

Niet gebruikte hotelovernachtingen worden niet gerestitueerd. Dit geldt ook voor (deels) niet gebruikte autohuur en andere diensten zoals excursies, transfers etc.

 

 

9. BELANGRIJKE WETENSWAARDIGHEDEN

Informatie over duurzaam reizen.

 

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

Souvenirs

Niet alle souvenirs kunt u zonder problemen uitvoeren. Sommige souvenirs zijn gemaakt van beschermde dier- of plantensoorten en mogen niet verkocht worden. Als u deze in uw bezit heeft, kunt u naast de inbeslagname bij de douane een flinke boete verwachten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.wnf.nl.

 

Bestrijding kindersekstoerisme

NBBS Reizen en Travel Trend steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). Bij ECPAT kan een informatiefolder worden besteld. Neem contact op met ECPAT via tel. 071 5160980, info@defenceforchildren.nl of kijk op www.defenceforchildren.nl.

 

Zon & Vakantie

Houdt u rekening met de invloed van de zon. Vermijd, zeker in het begin, wat betreft het zonnebaden de heetste uren van de dag. Wij adviseren u een goede zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor te gebruiken, alsmede een zonnebril en hoed/pet te dragen.

 

Wijs op reis

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt op haar website praktische tips en adviezen voor reizen naar het buitenland. Voor informatie kunt u kijken op www.minbuza.nl (Wijs op Reis: Tips voor Reizigers).

 

10. PROGRAMMA EN PRIJZEN

Belangrijke informatie over de prijzen van onze reizen.

 

Code Reisaanbiedingen

Als lid van de ANVR hanteert Travel Trend de Code Reisaanbiedingen. Deze code houdt in dat bij de gepubliceerde reissom, naast de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, óók de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten zoals luchthavenbelastingen, brandstof- en veiligheidsheffingen zijn inbegrepen. Voor meer informatie zie www.anvr.nl

 • Gepubliceerde prijzen zijn in euro’s en per persoon, tenzij anders vermeld.
 • Zodra prijzen van een nieuw seizoen op de website worden gepubliceerd, komen (vroegboek)prijzen en voorwaarden uit voorgaande publicaties te vervallen.
 • De prijzen op onze website zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Vliegtarieven zijn echter sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien alsnog een prijswijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd.
 • De prijzen zijn inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten zoals luchthavenbelastingen en brandstof- en veiligheidsheffingen. Deze belastingen en heffingen zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Ook kan het vliegen via andere/verschillende luchthavens additionele toeslagen met zich meebrengen. Op het moment van boeking worden de actuele prijzen aan u doorgegeven.
 • Op bepaalde vertrekdata gelden speciale aanbiedingen voor hotelovernachtingen, waarbij u een of meer nachten gratis verblijft. Zo betaalt u bij een 7=6 of 4=3 aanbieding respectievelijk 6 van de 7 overnachtingen, of 3 van de 4. De korting geldt in het algemeen uitsluitend voor logies en wordt berekend over de laagste overnachtingsprijs. Voor de maaltijden dient wel te worden betaald, eventueel ter plaatse. Bij een verblijf op basis van all inclusive geldt de korting ook voor maaltijden en drankjes, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen zijn exclusief visum- en verzekeringskosten.
 • De lokale prijzen kunnen mogelijk ter plaatse lager zijn, vanwege promotionele activiteiten buiten de door onze agenten gecontracteerde tarieven om, of als gevolg van fluctuaties in de wisselkoersen. Om u de zekerheid te bieden dat uw accommodatie, excursiepakketten en/of extra maaltijden voor vertrek geregeld zijn, kunnen wij deze voor u reserveren tegen de bij ons geldende prijzen in euro’s en met in achtneming van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Het eventuele prijsverschil met de ter plaatse geldende tarieven wordt niet gerestitueerd.
 • De programma’s en arrangementen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • Voor de genoemde arrangementen en tours treedt ons moederbedrijf Travel Trend op als reisorganisator. Op deze arrangementen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing, tenzij bij het desbetreffende arrangement anders is aangegeven. Voor de vluchten en vervoersmogelijkheden genoemd in dit programma treedt NBBS Reizen op als agent en gelden de voorwaarden van deze vervoersmaatschappijen.
 • Wij wijzen u erop dat Travel Trend zich het recht voorbehoudt om bij gewichtige omstandigheden, zoals onvoldoende deelname, de reis te annuleren. Wij bieden u dan een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief.
 • Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden ons niet (ANVR-Reizigersvoorwaarden, artikel 4.6).

Niets van onze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBBS Reizen.

© 3 oktober 2023.

 

 

 

Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text

Waarom kiezen voor NBBS Reizen

Verre reizen op maat. Flexibel en individueel. Sinds 1927.
Uitgebreid reisadvies van een vaste contactpersoon die gespecialiseerd is in uw vakantiebestemming.
Gespecialiseerd in reizen naar Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Afrika, Midden- & Zuid-Amerika, Caribbean.
De reizen op deze website kunt u uitbreiden met extra nachten of bouwstenen. U kunt ook een offerte aanvragen voor een reis die u zelf heeft bedacht.
Feedbackcompany Feedbackcompany